Henkilökunta

Laura Notko
Sairaanhoitaja
Sari Peltonen
Lääkäri
Helena Joutsen
Sairaanhoitaja
Oskari Nieminen
Sairaanhoitaja
Suvi Wilson
Lääkäri
Virve Tossavainen
Sairaanhoitaja
Antti-Ville Koivisto
Sairaanhoitaja
Markus Poranen
Lääkäri
Meri Pitkänen
Terveydenhoitaja
Raija Ahonen
Vastaava lääkäri/yleislääketieteen erikoislääkäri
Atte Vadén
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Janne Lehtinen
Lääkäri
Laura Nurmi
Lääkäri
Leo Ursinus
Lääkäri
Risto Nissinen
Lääkäri
Tiiti Peltokangas
Lääkäri
Susanna Priiki-Vuorela
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Annika Putaansuu
Terveydenhoitaja
Antti Roine
Lääkäri
Sami Juslin
Lääkäri
Liisa Calonius
Vastaava hoitaja/sairaanhoitaja
Hanna Salmela
Terveydenhoitaja
Hanna Taivio
Lähihoitaja
Outi Luoma
Fysioterapeutti
Sanna Langen
Sairaanhoitaja
Satu Kankaanpää
Diabeteshoitaja
Kira Mäkipää
Sairaanhoitaja
Erja Altonen-Nurminen
Psykiatrian sairaanhoitaja