Henkilökunta

Heidi Säkkinen
Sairaanhoitaja
Tea-Susanna Liimatainen
Lääkäri
Karolina Kangaspeska
Lääkäri
Mikael Söderqvist
Lääkäri
Helena Vainio
Sairaanhoitaja
Katja Oranen
Sairaanhoitaja
Laura Notko
Sairaanhoitaja
Helena Joutsen
Sairaanhoitaja
Oskari Nieminen
Sairaanhoitaja
Virve Tossavainen
Sairaanhoitaja
Antti-Ville Koivisto
Sairaanhoitaja
Meri Pitkänen
Terveydenhoitaja
Raija Ahonen
Vastaava lääkäri/yleislääketieteen erikoislääkäri
Atte Vadén
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Janne Lehtinen
Lääkäri
Laura Nurmi
Lääkäri
Tiiti Peltokangas
Lääkäri
Susanna Priiki-Vuorela
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Annika Putaansuu
Terveydenhoitaja
Antti Roine
Lääkäri
Sami Juslin
Lääkäri
Liisa Calonius
Vastaava hoitaja/sairaanhoitaja
Hanna Salmela
Terveydenhoitaja
Hanna Taivio
Lähihoitaja
Outi Luoma
Fysioterapeutti
Sanna Langen
Sairaanhoitaja
Satu Kankaanpää
Diabeteshoitaja
Kira Mäkipää
Sairaanhoitaja
Erja Altonen-Nurminen
Psykiatrian sairaanhoitaja