Henkilökunta

Virve Tossavainen
Sairaanhoitaja
Jaana Hannula
Lääkäri
Anna Litmanen
Terveydenhoitaja
Antti-Ville Koivisto
Sairaanhoitaja
Markus Poranen
Lääkäri
Meri Pitkänen
Terveydenhoitaja
Raija Ahonen
Vastaava lääkäri/yleislääketieteen erikoislääkäri
Atte Vadén
Vastaava lääkäri/yleislääketieteen erikoislääkäri
Hanna Ursinus
Lääkäri
Janne Lehtinen
Lääkäri
Laura Nurmi
Lääkäri
Leo Ursinus
Lääkäri
Risto Nissinen
Lääkäri
Tiiti Peltokangas
Lääkäri
Susanna Priiki-Vuorela
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Annika Putaansuu
Terveydenhoitaja
Antti Roine
Lääkäri
Elina Valjakka
Lääkäri
Sami Juslin
Lääkäri
Liisa Calonius
Vastaava hoitaja/sairaanhoitaja
Hanna Salmela
Terveydenhoitaja
Hanna Taivio
Lähihoitaja
Outi Luoma
Fysioterapeutti
Saana Tuhkanen
Sairaanhoitaja, kätilö
Sanna Langen
Sairaanhoitaja
Satu Kankaanpää
Diabeteshoitaja
Kira Mäkipää
Sairaanhoitaja
Erja Altonen-Nurminen
Psykiatrian sairaanhoitaja